פרטי התוכנית

מספר תוכנית: 605-0450627
ראש צוות התכנון: דני לזר אדריכלים

סטטוס: בהליך סטטוטורי

התוכנית טרם אושרה

המידע באתר מעודכן למועד ההפקדה ואינו סופי. במקרה של סתירה, המידע המופיע בתוכנית הוא הקובע.

חזון התוכנית

יצירת מומנטום להתחדשות עירונית:

 • התחדשות העיר העתיקה כמרכז תיירותי בעל חשיבות ארצית ובין-לאומית, תוך שימור ושיקום הערכים האדריכליים של הרקמה הבנויה.
 • הגדלת אינטנסיביות הפעילות בעיר העתיקה כך שתהא מרכז תרבותי, מסחרי וחברתי לתושבי באר שבע והסביבה.
 • יצירת עירוב שימושים ועירוב משתמשים במשך כל שעות היממה.
 • חיזוק הקשר עם המרחב הסובב ובעיקר עם המרכז האזרחי של העיר.
מטרות התוכנית

שימור ערכים היסטוריים ו"רוח המקום" תוך הגדלת הצפיפות:

 • קביעת מבנים ומתחמים לשימור ורחובות עם הוראות מיוחדות;
 • הגדלת זכויות הבנייה ותוספת יחידות דיור באופן שיעודד יוזמה פרטית וציבורית לבנייה והתחדשות האזור ויוסיף אוכלוסיית משתמשים באזור בכל שעות היממה;
 • יצירת תמהיל יחידות דיור שיאפשר מגוון של מאפיינים דמוגרפיים: יח"ד למשפחות, יח"ד קטנות לסטודנטים ולאוכלוסייה בוגרת יח"ד לזוגות צעירים;
 • קביעת תמריצים שיהפכו את השימור לאטרקטיבי;
 • הפיכת רחובות העיר העתיקה לנעימים להליכה ולשהייה, יצירת רחובות מוצללים באמצעות הגבהת החזיתות הגובלות ברחוב או באמצעות נטיעות;
 • מציאת פתרונות חניה בהיקף העיר העתיקה, קביעת עקרונות להשתלבות תוספות בנייה תוך שימור השפה העיצובית הקיימת.
עקרונות התכנון
 • שמירה על הגריד;
 • שמירה על רוחב הרחובות והמשכיותם;
 • גמישות מרבית ביישום;
 • גמישות בתמהיל שימושים;
 • קביעת הוראות ותמריצי שימור;
 • התייחסות ללקסיקון העמדת המבנים;
 • בינוי עד ארבע קומות;
 • הגבלת נפח הבנייה עד 300%;

 • תכסית משתנה בין קומות;
 • בינוי סביב חצר;
 • מרפסות גג;
 • יישום במגרשים פנימיים;
 • איחוד חלקות עד לשטח 950 מ"ר;
 • חלוקת מגרש עד שטח מינימלי 220 מ"ר;
 • אורך חזית מסחרית עד 20 מ';
 • תמהיל יח"ד מחייב

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא אזורי-תכנון-העיר-העתיקה-1024x568.png
תשריט אזורי תכנון – העיר העתיקה

תמריץ שימור: כדי לעודד שימור מבנים קיימים ולצד זאת לעודד את הפיתוח וההתחדשות של העיר העתיקה, התוכנית מציעה תמריצי שימור בדמות תוספת זכויות בנייה, הניתנים בהתאם להחלטת יחידת השימור. התוכנית מאפשרת לנייד זכויות בנייה הניתנות במסגרת תמריצי השימור למגרשים אחרים.

התוכנית מציעה תמריצי שימור נוספים בדמות תשלום להכנת תיק תיעוד, מתן פטור מתקן חניה למגרשים ראשונים, פטור מתמהיל יח"ד מחייב למגרשים ראשונים.