פרטי התוכנית

מספר תוכנית: 605-0145763
ראש צוות תכנון: אמיר מן, עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
סטטוס: התוכנית הופקדה בתאריך 1.4.2019.

התוכנית טרם אושרה.

המידע באתר מעודכן למועד ההפקדה ואינו סופי. במקרה של סתירה, המידע המופיע בתוכנית הוא הקובע.

חזון התוכנית

עיריית באר שבע מקדמת תוכנית מתאר מקומית כוללנית לעיר, ובכך מעדכנת ומעגנת במסמך סטטוטורי מחייב את מדיניות הפיתוח של העיר לעשורים הבאים. בעשורים האחרונים הצמיחה והפיתוח בבאר שבע התרכזו בעיקר בשכונות החדשות שבהיקפה של העיר. תוכנית המתאר שהעירייה מקדמת בימים אלה מכוונת לשדרוג ולפיתוח של השכונות הוותיקות בעיר ולהעלאת איכות המרחב העירוני. התוכנית רואה בהתחדשות בליבת העיר מנוע לצמיחה כלכלית וחברתית של העיר כולה. 

מדיניות העירייה לריכוז משאבי הצמיחה של העיר בשכונותיה הוותיקות מתבטאת בכמה תחומים: השקעה אדירה בשדרוג התשתיות והמרחב הציבורי של הצירים הראשיים העוברים בלב השכונות הוותיקות; הקמת המנהלת להתחדשות עירונית אשר תסייע לתושבים וליזמים לקדם תהליכי התחדשות עירונית הממוקדות בתושבים; וכמובן בקידום תוכנית המתאר הכוללנית לעיר המכוונת להגדלת המסחר, התעסוקה, המגורים והמלונאות בשכונות הוותיקות של העיר ליצירת מרקם חיים תוסס ודינמי.

מדיניות תכנונית זו תנחה ותחייב את כל בעלי העניין – מוסדות התכנון, התושבים והיזמים.  

מדיניות התוכנית

התוכנית רואה בהתחדשות השכונות הוותיקות הזדמנות לשיפור איכותו של מלאי הדיור העירוני ולגיוונו, ולהתחדשות המרחב הציבורי והתשתיות המיושנות, מערך התנועה והחניה, שירותי החינוך, הקהילה והתרבות.

שכונות המגורים הוותיקות א–ד, העיר העתיקה, המע"ר, אזור שדרות רגר, שדרות טוביהו ואזור דרך חברון – כל אלו מיועדים להתחדשות עירונית וציפוף תוך עירוב שימושים. אזורים אלו מסומנים בתוכנית המתאר כ'שטח למגורים עם הנחיות מיוחדות' ומחולקים למתחמי תכנון. כאמור, תוכנית המתאר הכוללנית קובעת את ייעודי הקרקע ותמהיל השימושים האפשריים בכל מתחם ומתחם וכוללת הוראות והנחיות לתוכניות המפורטות שיקודמו בתחומה.

תוכנית המתאר מחלקת את העיר למתחמי תכנון וקובעת כי יש להכין מסמך מדיניות (תוכנית אב) לכל מתחם תכנון. הכנת מסמך המדיניות למתחם מהווה תנאי לקידום תוכניות מפורטות להתחדשות עירונית בתחומו.

הכנת מסמך מדיניות למתחם תכנון

המסמך, אשר הכנתו תלווה בהליך שיתוף הציבור, יקבע הוראות לכל מתחם תכנון ויכלול, בין השאר, הנחיות בנושאים האלה:

1. אוכלוסייה ויחידות דיור

 • תוספת אוכלוסייה;
 • היקף ותמהיל יח"ד.

2. שטחי ציבור

 • היקף השטחים הציבוריים הנדרשים;
 • קביעת שלד מערכת השטחים הפתוחים.

3. שלד עירוני, ייעודי קרקע ובינוי

4. היבטים כלכליים

 • קביעת מתחמים לפינוי–בינוי או עיבוי ומדיניות תמ"א 38;
 • קביעת עקרונות בנוגע לפריסת השימושים בדגש על עירוב שימושים;
 • זיהוי מוקדים מרכזיים בשכונה וקביעת שלד למערכת קישורים בין השכונה למרכז העיר ולמוקדים מרכזיים מחוצה לה;
 • קביעת עקרונות לפיתוח ולחידוש התשתיות הנדרשות לצורך התחדשות האזור, כולל מבני ציבור;
 • קביעת היררכיה של דרכים בשכונה, צירי תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ובמידת הצורך שטחים לחניונים ציבוריים;
 • קביעת עקרונות כלליים של עיצוב עירוני;
 • סקירה היסטורית והיבטי שימור ככל הנדרש.

5. שלביות ביצוע