מסלול רשויות מקומיות הינו מסלול לקידום פרויקט לפינוי-בינוי בו הרשות המקומית, באמצעות המנהלת להתחדשות עירונית, מובילה את התכנון במתחם. המנהלת מסייעת לארגן את התושבים במתחם ומלווה אותם בבחירת הנציגות, עו"ד מייצג ויזם. במקביל מקודמת הכנת תוכנית המפורטת למתחם בהובלת צוות תכנון הנבחר ע"י המנהלת להתחדשות עירונית ואגף הנדסה בעירייה ובמימון משרד הבינוי והשיכון.

ניתן ליזום ולקדם תוכנית להריסה ולבנייה מחדש או לעיבוי של מתחם מגורים אשר הוגדר במסגרת תוכנית מדיניות. המתחם יכול לכלול בניין אחד או כמה בניינים ובלבד שיכלול לפחות 24 יח"ד במצב הקיים. כדי להתחיל את התהליך, על הרשות המקומית להגיש בקשה לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לסיוע ומימון קידום תהליך התכנון במתחם. במידה שהוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית בוחרת במתחם ומחליטה לקדם אותו כמתחם לפינוי–בינוי או לעיבוי, תקדם הרשות המקומית תהליך תכנון סטטוטרי למתחם בעזרת צוות תכנון רחב. יצוין כי מתחם הזוכה בקידום תכנון סטטוטרי באישור הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית מוכרז לרוב על ידי ממשלת ישראל כמתחם להתחדשות עירונית, וכך זוכה להטבות מיסוי מפליגות אשר מסייעות לכלכליות הפרויקט. ההחלטה על הגשת מתחם לקידום באמצעות מסלול רשויות מקומיות מתקבלת במועצת העיר, ומיקומו והיקפו נגזרים מתוכניות מדיניות או מתוכנית אב לשכונות. את קידום התהליך מובילה המנהלת להתחדשות עירונית.

במסלול זה, מתחילת הדרך ולאורך קידום התוכנית, המנהלת ויועץ חברתי מלווים את בעלי הדירות. הליווי כולל:

• עדכון ויידוע בעלי הדירות והתושבים במתחם;

• סיוע בגיבוש נציגות של כלל בעלי הדירות במתחם;

• שיקוף הרצונות והצרכים של התושבים בתוכנית החדשה באמצעות תסקיר חברתי וביצוע תהליך תכנון משתף;

• סיוע בתהליך בחירת עו"ד מייצג לדיירים;

• סיוע בגיבוש מכרז ליזם.


שלבי התקדמות במסלול רשויות מקומיות