בימים אלה מקודמת בבאר שבע תוכנית מתאר לכלל העיר (תוכנית כוללנית) המגדירה את האזורים ואת העקרונות להתחדשות עירונית בעיר, ככלי להגשמת החזון העירוני להתחדשות השכונות הוותיקות. כפועל יוצא של התוכנית הכוללנית, מקודמות במקביל שתי תוכניות מתאר שכונתיות: האחת לשכונה ג והשנייה לעיר העתיקה.

באתר תוכלו למצוא מידע של עיקרי המדיניות להתחדשות עירונית שגובשו במסגרת התוכניות הנ"ל. המידע מתבסס בעיקר על תוכנית מתאר מקומית כוללנית בבאר שבע, תוכנית מתאר לשכונה ג ותוכנית מתאר לעיר העתיקה – כולן נמצאות כעת בהליך הסטטוטורי ועשויות להשתנות – וכן על מסמכי מדיניות תקפים. המידע באתר אינו כולל את כל ההוראות והסעיפים בתוכניות המתייחסים למתחמים אלה.

* יודגש כי למידע המוצג באתר זה אין תוקף סטטוטורי והוא אינו קובע זכויות בנייה. במקרה של סתירה, המידע הקובע הינו המידע המופיע בתוכניות.

יודגש כי תוכנית מפורטת תוכן בהתאם להוראות של תוכניות תקפות ומסמכי מדיניות מאושרים התקפים באותה עת ועמדות מחלקות העירייה בסוגיות תכנוניות שונות. כל יוזמה תכנונית מחייבת עיון בכל ההוראות, התשריטים ונספחי התוכניות, לימוד תוכניות עירוניות, מחוזיות וארציות תקפות.*