יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי–בינוי בבאר שבע נדרשים לבצע עבודת הכנה עם הקהילה והתושבים, כולל הגשת מסמכים חברתיים למנהלת והגשת תסקיר חברתי כחלק ממסמכי התוכנית, כתנאי לדיון בוועדה המקומית.  

בשל חשיבותו של ההיבט החברתי, על היזם למנות לפרויקט יועץ חברתי בעל ניסיון בפרויקטים להתחדשות עירונית, בשלב מוקדם ככל האפשר כחלק אינטגרלי מצוות התכנון. עבודת היועץ החברתי תונחה, תלווה ותבוקר על ידי המנהלת להתחדשות עירונית. 

התהליכים החברתיים הנדרשים ושיתוף התושבים בתהליך התכנון של מתחמי פינוי–בינוי, צפוי לייצר פרויקט נכון וטוב יותר עבור כל הצדדים ולהקל את הקידום הסטטוטורי. לקידום פרויקט התחדשות עירונית נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות, אולם בפועל לצורך מימוש המיזם נדרש שיתוף פעולה של כל הבעלים. גיבוש הסכמות בין בעלי הדירות בשלבים מוקדמים יכול לסייע במניעת התנגדויות וסירובים בשלבים מאוחרים יותר – אשר עשויים להאריך באופן ניכר את תהליך התכנון או היישום של הפרויקט.  התנהלות מכבדת, שקופה, משתפת וישרה מול בעלי הנכסים מובילה ליחסי אמון בין כל הגורמים, ומכאן להצלחת המיזם.

אנא הקפידו על מספר עקרונות מנחים שיאפשרו עבודה מתואמת ותוצאה מוצלחת:

 • תיאום עם המנהלת להתחדשות עירונית ואגף ההנדסה– אנא הקפידו לא לפנות לבעלי הדירות לפני שבחנתם מול המנהלת להתחדשות עירונית שהמתחם מוגדר במדיניות העירונית ולאחר שהתקבל אישור עקרוני ראשוני במסגרת פורום התחדשות עירונית. השיתוף פעולה מול הגורמים העירוניים יסייע לכם למנוע הבטחות שווא וכן לבנות אמון ולרתום את בעלי הנכסים.
  • יושר והגינות– הקפידו לתת לדיירים מידע מדויק ומלא. כאשר בעלי הדירות מרגישים שהוסתר מהם מידע או שהוצג להם מצג שווא הם מאבדים אמון ביזם ובמיזם. הדיירים נוהגים להתייעץ עם המנהלת להתחדשות עיונית ולהשוות את המידע ביניהם, וחשים מרומים כאשר הם מגלים שנאמרים דברים לא מתואמים.
  • נציגות דיירים– הנציגות היא קבוצה של בעלי דירות במתחם, אשר נבחרת על ידי רוב בעלי הדירות באסיפה מסודרת ללא נוכחות המארגן/ היזם. תפקיד הנציגות הוא לפעול כדי לסייע לדיירים להתארגן ולקבל החלטות משותפות. נציגות טובה מקצרת תהליכים, מגבירה את האמון בין הדיירים לבין היזם ומסייעת גם בקידום הקשר מול העירייה. אנא עודדו את הדיירים לבחור נציגות טרם החתמה על הסכמים. ניתן לקבל את הסיוע של המנהלת להתחדשות עירונית בקידום נציגות, זאת לאחר שהמתחם אושר באופן עקרוני בפורום התחדשות עירונית. לינק: לקריאה נוספת אודות נציגות דיירים (לינק לעמוד תהליך בחירת נציגות).
  • עורך דין– התעקשו על כך שבעלי הדירות יבחרו בעצמם את העורך דין שלהם, לאחר הקמת הנציגות. דאגו שיהיה לדיירים עורך דין עוד טרם החתמה על הסכמים.
  • חוזים- אנא המנעו מהחתמה על חוזים סופיים בשלב מוקדם של התהליך. ניתן בהחלטה להתחיל בהליך קידום תב"ע עם הסכמות עקרוניות של בעלי הדירות. תהליך כזה יאפשר לנסח חוזה מפורט ומדויק יותר, כאשר ההיבטים הכלכליים והתכנוניים יהיו וודאים יותר ולא בהסתמך על הערכות והשערות. לאחר שיש חוזה מפורט, שינויים הנגרמים כתוצאה מהתב"ע עלולים להצטייר כצעד שובר אמון שיפגע ביחסים שלכם עם בעלי הדירות ובמוניטין שלכם לקראת המיזמים הבאים.
  • שיתוף התושבים בתכנון ובתהליך– אפשרו לתושבים ולנציגות להיות שותפים בתכנון הפרויקט ונסו להטמיע, בסיוע היועץ החברתי, כמה שניתן את התקוות והציפיות של בעלי הדירות וקהל יעד רלוונטי אחר בתכנון. במסגרת הפעולות החברתיות, היועץ החברתי מטעמכם יצטרך להגיש מתווה לשיתוף התושבים וקהל היעד הרלוונטי. התכנית תצטרך להגדיר את מי משתפים, באיזה שלבים לאורך התהליך, מה מטרות השיתוף והמידע המוצג בכל שלב ובאילו כלים. ביצוע הליך התכנון המשתף יבוצע בסיוע המנהלת להתחדשות עירונית. בנוסף חשוב לעדכן את הדיירים על כל שלב בפרויקט באמצעות הנציגות. הפיצו סיכומי דיונים ושמרו על קשר שוטף ושקוף עם התושבים לכל אורך התהליך.

התהליך החברתי הנדרש במסלול יזמים:המסמכים החברתיים אשר על היזם להגיש למנהלת מפורטים בתרשים הבא, וכן מצוין באיזה שלב יש להגיש כל מסמך. כאמור העבודה החברתית מטעם היזם תעשה על ידי יועץ חברתי מוסמך: