המנהלת להתחדשות עירונית פועלת ליצירת ודאות תכנונית ופתרונות מעשיים וישימים לקידום ההתחדשות בעיר. יצירת ודאות תכנונית תתרום הן ליזמים והן לתושבים המעוניינים ליזום פרויקט. תוכניות האב להתחדשות עירונית נועדו בין השאר כדי לייצר את הוודאות הזו, לצד גיבוש תפיסה וכוללת ואינטגרטיבית של התחדשות השכונה.

מרכיב נוסף ביצירת הודאות התכנונית ובתכלול היוזמות להתחדשות עירונית בעיר הוא הפורום להתחדשות עירונית. הפורום מורכב מנציגי העירייה והמנהלת להתחדשות עירונית ומתכנס בתדירות קבועה. כל הצעה לפינוי-בינוי יש להגיש לפורום להתחדשות עירונית, דרך אחראי תחום תכנון במנהלת. הפורום דן בהצעות שהוגשו ומנחה כיצד ניתן להתקדם הן בהיבטים התכנוניים והן בהיבטים החברתיים. כל בעל עניין יכול להגיש הצעה לפורום להתחדשות עירונית, הן יזם והן נציגות תושבים.

המנהלת להתחדשות עירונית עומדת לרשות התושבים והיזמים ומהווה כתובת לקבלת מידע על מדיניות ההתחדשות העירונית העדכנית לכל אזור ושכונה, מלווה פרויקטים בעלי היתכנות תכנונית, כלכלית וחברתית בערוצי התכנון, מרכזת את הפורום להתחדשות עירונית ומסייעת לקדם ולפתח כלים חדשניים להתחדשות עירונית.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל סוגיה!

טופס פניה ליזמים

    נציגות תושבים נבחרת